سی امین گردهمایی علوم زمین

سی امین گردهمایی علوم زمین

30th Symposium of Geosciences

سی امین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۰ تا ۳ اسفند ۱۳۹۰ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سی امین گردهمایی علوم زمین