بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

24th Symposium of Geosciences

بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ توسط سازمان زمین شناسی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین