چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Fourth International Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری