ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری، مهر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

6th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری