چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

Fourth International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری