هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد، اسفند ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

8th CIRED Regional Conference

پوستر هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،کمیته ملی سیرد ایرانانجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد