کنفرانس منطقه ای سیرد

کنفرانس منطقه ای سیرد

1st Iranian CIRED Conference

کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۱ تا ۲۵ دی ۱۳۹۱ توسط کمیته رابط سیرد ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس منطقه ای سیرد