چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد

4th CIRED Regional Conference

پوستر چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد

چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۴ توسط ،انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد