دومین کنفرانس منطقه ای سیرد، دی ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس منطقه ای سیرد

2nd CIRED Regional Conference

دومین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۲ توسط ،انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس منطقه ای سیرد