هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد، اسفند ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

7th CIRED Regional Conference

پوستر هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد

هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،کمیته ملی سیرد ایرانانجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد