هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات، شهریور ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

The 7th International Conference on Language and Literature Studies

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات

هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات