اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

The first national conference on fundamental research in language and literature studies

پوستر اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی اوج آبیک، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات