چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

Fourth International Conference on Fundamental Research in Language and Literature Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات