چهارمین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی

Fourth National Congress of Persian Culture and Literature

پوستر چهارمین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی

چهارمین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينامركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی فرهنگ وادبیات فارسی