اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

The National Conference on Management of modern studies in Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي علامه خويي و موسسه آموزش عالي معراج در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران