چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت، تیر ماه ۱۳۹۷

چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

Fourth International Symposium on Management Science

پوستر چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزشي عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت