چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Fourth International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق