چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Fourth International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق