سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، آذر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

3International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت دانشگاهها و مجامع علمي بين المللي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق