اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

First International and National Conference on Management Studies, Accounting and Law

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق