اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، خرداد ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

First International and National Conference on Management Studies, Accounting and Law

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق