دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، مرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Second International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق