دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، مرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

Second International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies

پوستر دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق