بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

20th Iranian Hydraulic Conference

پوستر بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،انجمن هیدرولیک ایران در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران