هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

17th Iranian Hydraulics Conference

پوستر هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهرکرد،انجمن هیدرولیک ایران در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران