شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

16 th Iranian Hydraulics Conference

پوستر شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،انجمن هیدرولیک ایران در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران