هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آذر ماه ۱۳۸۸

هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

8th Iranian Hydraulic Conference

پوستر هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تهران،انجمن هیدرولیک ایراندانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران