دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان ماه ۱۳۹۲

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

12th Iranian Hydraulic Conference

پوستر دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران،انجمن هیدرولیک ایرانگروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران