پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

5th Iranian Hydraulic Conference

پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران