پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

Two stars as a conference between the mullahs, physical education, and sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی