اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، اسفند ماه ۱۳۸۵

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

1st International Conference on Strategic Management

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،انجمن مدیریت راهبردی ایرانگروه ناب -انجمن مديريت راهبردي ايرانموسسه مديريت و توسعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک