پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، آبان ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

The fifth international conference on management, tourism and technology

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،با مشاركت دانشگاهها و مجامع علمي بين المللي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی