اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، آبان ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

First International Conference on Management, Tourism and Technology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی