چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

Fourth International Conference on Management, Tourism and Technology

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی