سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی، آبان ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

Third International Conference on Management, Tourism and Technology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰ توسط ،دانشگاهها و مجامع علمی بین المللیآسان همایش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی