هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

7th International Conference on Language, Literature, History and Civilization

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن