ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن، شهریور ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

Sixth International Conference on Language, Literature, History and Civilization

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن