چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن، شهریور ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

4th International Conference on Language, Literature, History and Civilization

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن

چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،شبكه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن