هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، شهریور ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

8th International Conference on Industrial and Systems Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها