پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل، مرداد ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

Fifth International Conference on the Study of the Language and Literature of Nations

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل