دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل، دی ماه ۸

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

Second International Conference on Language and Literature Studies

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل