چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل، دی ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

Fourth International Conference on the Study of the Language and Literature of Nations

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل