پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی، شهریور ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

5th International Conference on Management, Accounting and Economic Development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی