چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان،موسسه آموزش عالي تاكستان در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی