ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، بهمن ماه ۱۳۹۶

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

6th conference on air and noise pollution management

پوستر ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن هوای پاک ایرانانجمن علمي هواي پاك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا