هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

The 8th National Congress on Biology and Natural Sciences of Iran

پوستر هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی آل طه،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران