اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

پوستر اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و انجمن حمايت از طبيعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران