هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

The 7th National Congress on Biology and Natural Sciences of Iran

پوستر هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آل طه،مركز مطالعات و تحقيقات علوم و فنون بنيادين- موسسه آموزش عالي آل طه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران