بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۹۳