نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، اسفند ماه ۱۳۹۲