دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

12th Annual Conference of Computer Society of Iran

دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ تا ۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط انجمن کامپیوتر ایران و دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران