هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

7th Iranian National Water Resources Management Conference

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه یزد،انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایراندانشگاه يزد - انجمن علوم ومهندسي منابع آب ايران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران