چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

4th Iran Water Resources Management Conference

چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایرانانجمن علوم و مهندسي منابع آب ايراندانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران